Menu
نویسنده مطلب : عابدین اسماعیل پور

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


در یک جلسه کاری یکی از اعضاء  با لحن و گفتاری گزنده در مورد پروژه من اظهار نظر کردند که ناشی از ضعف مهارت اجتماعی در روش انتقاد بود، رئیس جلسه متوجه ناراحتی من شد و توضیح داد که ایشان تحت استرس شدید هستند و این روزها در حال ازدواج و تکمیل پایان نامه و سایر مشکلات کاری هستند و به نوعی خواستند من از ادامه بحث صرفنظر کنم اما من که ظاهرا آرام بنظر میرسیدم شروع کردم به آموزش روش انتقاد و به فرد انتقاد کننده گفتم لحن شما آزارم داد و امیدوارم ازدواج باعث شود مهارت انتقاد را بیشتر یاد بگیری، با گفتن این حرف فرد مورد نظر با عصابیت جلسه را ترک کرد. و اما آن سه محور:

من: خسته از کارهای این روزها بدلیل تعدد پروژه ها و مواجهه با کسی که قبلا هم از عدم مهارت های اجتماعی اش مطلع بودم و قضاوت قبلی داشتم

او: علاوه بر سابقه قبلی او که رفتارهای گزنده داشت امروز تحت استرس شدید هم بود

محیط: در جلوی سایر مدیران هم رده اش شروع به آموزش مهارت های انتقاد کردم آن هم با لحنی نصیحت گرانه که نباید در حضور سایرین چنین لحنی پیشه میکردم