Menu
نویسنده مطلب : محی الدین نریمانی

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


مدل ذهنی: ذهنیت مثبت بیشتر مردم نسبت به کسانی که ظاهر را خیلی خوب حفظ می کنند. (مظور از ظاهر، نوع پوشش لباسی یا خودرو و یا منزل است.)

فراگیر بودن: از دو جهت می توان آن را بررسی کرد یکی آنکه: چون این مسئله به طبیعت روان شناختی انسانها وابسته است و انسان نیز فی نفسه تمایل به بهترین ها دارد می توان گفت این مسئله فراگیر است و دیگری آنکه:  بازخورد شخصی خود من در جامعه ای که در آن زندگی میکنم به طور مصداقی مبین همین امر است و شناخت بیرونی ای که از سایر جوامع دارم هم تا حدودی فراگیر بودن این موضوع را تایید می کند. البته فراگیر بودن در مورد دوم را باید کمی دقیق تر مورد بررسی قرار داد چون بالاخره شناختی که ما از سایر جوامع داریم برای ما دست دوم است.

حداقل استثناء: برای این مدل ذهنی استثناء وجود دارد ولی فکر می کنم حداقل در جامعه ایران موارد استثناء خیلی زیاد نیست.

قابل تکرار بودن: قابل تکرار است.

فرا فرهنگی: نمی توانم در این مورد نظری بدهم. مطمئن نیستم

قابلیت پیش بینی: تجربه شخصی من در جامعه ای که در آن زندگی می کنم این را تایید می کند.