رحیم خورشیدی علی کردی - منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


سلام

من وقتی با یک فرد جدید آشنا می شوم ،سعی می کنم یه جورایی به افرادی که در گذشته با آنها آشنا بودم از لحاظ چهره ارتباط بدهم.موقع دیدن فیلم ها وسریال ها ،بازیگران را بگویک که به چه کسی از آشنایان شبیه تر است وبرعکس.نمی دانم به استعداد استقرایی بر می گردد یا نه.