Menu
نویسنده مطلب : خلیل زاد

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


 
تمرین اول:
 
من قربانی این استریوتایپ ها شدم: ۱- بی احساس  ۲- پرتلاش ۳- دست و دل باز که البته اکثرا از این گزینه استفاده سوء میکنند و مصارف و هزینه ها را بدوش من می اندازند.
 
تمرین دوم:
 
۱- فعالان مدنی یعنی بیکارن جامعه
 
۲- ازدواج یعنی قرضداری. نظر به رسم ازدواج در افغانستان، داماد باید برای مصارف و مهریه و طویانه و … باید حدود  ۱۰-۲۰ هزار دالر امریکایی آماده کند.
 
۳- دانشگاه خصوصی یعنی محل برای خوش گذرانی.