Menu
نویسنده مطلب : علیرضا فرجی

مطلب مورد بحث:

برای کاهش استرس سخنرانی باید "توهم شفافیت" را بشناسید


در یکی از جلسات اخیر، موضوعی که مخاطبم داشت توضیح می داد را به خوبی دریافت کرده بودم و نیازی به توضیح بیشتر نداشت و من با رفتار و علائم مختلف – از نظر خودم- می رساندم که نیازی به توضیح بیشتر و … نیست و من منظورش را فهمیده ام ولی بعد از چند بار مجبور شدم با کلمات و بسیار صریح تر این موضوع رو بیان کنم!