Menu
نویسنده مطلب : وحيد حسين زاده

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


باسلام

به نظر من فرهنگ رایج هر جامعه ای و نیز میزان مدنیت و سطح تمدن هر اجتماعی می تواند معیار خوبی از تعریف خشونت و تعیین مرز یک برخورد خشن و یک برخورد لطیف باشد.

معولا در جوامعی که فقر (از هرنوع آن چه فرهنگی و چه مادی و …) حاکم است رفتارهای خشونت آمیز امری رایج و در برخی موارد لازم ، در آن جامعه خواهد بود.

اجتماع فعلی خودمان را در نظر بگیرید، وقتی آحاد جامعه بر این باور هستند که “حق گرفتنی است نه دادنی ” و این جزئی از پرکاربردترین ضرب المثلهای اجتماع فعلی ماست آیا به نظر شما داد و فریاد برای رسیدن به حق خود برخوردی خشن محسوب می شود؟ و یا بهتر است اینگونه سئوال کنم که آیا باتوجه به این نوع تفکر می شود با نرمی و لطافت به حق خود رسید؟!

این بحث در مذاکرات هم که نوعی اجتماع بسیار کوچک محسوب میشود صادق است و البته افراد شرکت کننده در جلسه چه از نظر جنسیتی و چه از نظر فرهنگی میتواند معرف برخودهای خشن باشد و این موید همان تمثیل “بفرما و بتمرگ” خواهد بود.