Menu
نویسنده مطلب : شادان حسینی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


میدانم که باید ورزش کنم ، اما بعد کار خیلی خسته ام جایگزین :باید از روی ۱۰ دقیقه شروع کنم تا احساس خستگی نکنم 

من میدانم که برای خانواده ام وقت زیادی را صرف نمیکنم اما کار کردن فقط برای انهاست

ولی بودن و اهمیت دادن من به انها برای روحیه همه بهتر است حتی برای خودم