Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

کتاب قوانین کاریزما | توصیه‌هایی برای افزایش کاریزما


انسانهای کاریزماتیک عموما از آرمانی فراتر از منافع شخصی شان انگیزه میگیرند

همه ما در ناخودآگاهمان دنبال معنایی فراتر از خودمان , برای زندگی هستیم , و تمایل داریم کسانی را که آن معنا را دریافته اند همراهی کنیم.رهبران با باور به آن آرمان و تلاش کردن و هزینه کردن در آن راه , دیگران را هم با خود همراه میکند