Menu
نویسنده مطلب : نوید مهدی زاده طرقبه

مطلب مورد بحث:

نظریه نفوذ اجتماعی: ما چگونه با خودافشایی رابطه می‌سازیم؟


رابطه ای را در نظر میگیرم که در مرحله صمیمی تر شدن است
A: باعث کاهش خود افشایی میشود و B: باعث افزایش خودافشایی میشود
***
A: عذرخواهی میکنم که امروز به جلسه دیر رسیدم.
B: عذرخواهی میکنم که امروز به دلیل اینکه دیشب دیر خوابیدم و صبح دیر بیدار شدم به جلسه دیر رسیدم.
***
A: هدفم از کاری که انجام دادم به خودم مرتبط است
B: هدفم ازین کار برای این بود که که حس اعتماد بیشتر بمن داشته باشید.
***
A: نوسان بازار ارز باعث از دست دادن قسمتی از سرمایه ام شد.
B: به دلیل بیماری همسرم و درگیر شدن روحی و روانی با این مشکل باعث شد قسمتی از سرمایه ام را از دست بدهم