Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

برخورد گزینشی با اطلاعات و خطای تایید خود


دربرخوردگزینشی  با اطلاعات وخطای تائیدخودیک نکته حائزاهمیت است که ریشه این  خطادرخیلی موارد ازیک فکر.استباط .برداشت یا فرضیه غلط درموردی خاص آغاز میگرددکه می تواند بذر آن توسط فردی دیگردر ذهن ما کاشته شودحتی تحرکات اجتماعی می تواند از طریق انواع رسانه وخبرگزاری ها ازطریق مدیریت شایعه صورت گیرددراین نوع خطا ما برداشت اشتباهی از واقعیت ها داریم بطور مثال  اگرفکرکنیم رنگ خاصی مدسال است آن رنگ را بیشتر می بینیم البته استفاده هدف دار از ایجاد این خطا در یک سازمان یا جامعه آماری پس از بررسی بازخوردتوسط مدیران در بعضی تصمیم گیری ها دارای نقش بسزای است.