Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

معرفی ماتریس عوامل انگیزشی دیوید فوربس


من روی مثال هایی که تو درس انگیزاننده های درونی و بیرونی زدم صحبت می کنم و یک کم گسترششون می دم.

یادگرفتن فرانسه هرچند آغاز شده اما در آینده به انجام می رسه: ۱ میشه یادگیری فرانسه برای ارضای درونی من

۲ یادگیری فرانسه به عنوان وسیله ای برای افزایش توانایی های زبانی و موفقیت بیشتر در کار

۳ هم یادگیری فرانسه برای افزایش ارتباط با دوستان و گسترش روابط انسانی

و کار هایی که جهت گیری کنونی دارن: ۴ خوابیدن پس از یک روز دراز و پرکار و آرامش یافتن

۵ خوابیدن برای پشت گوش انداختن برخی کار ها و یا شارژ شدن برای فردا

۶ گوش دادن به موسیقی ای که دوست ندارم اما دوستم داره گوش میده و من برای ارتباط بهتر بهش می پیوندم.

کارکارهایی که در گذشته انجام شده یا نشده: ۷ پیاده روی برای لذتی که داره (درونی)

۸ پیاده روی به عنوان یک فعالیت ورزشی

۹ بیرون رفتن و تفریح با دوستان برای گسترش توانایی های بین فردی