Menu
نویسنده مطلب : محمداخمدزادگان

مطلب مورد بحث:

روانشناسی شادی و زندگی شاد | چگونه شاد باشیم و شاد زندگی کنیم؟


چون غم وغصه مثل خیلی از رفتارها برامون عادت شده وذهن ما نسبت به غم وغصه وعادتهای منفی کلیشه شده لازم است برای شادبودن درلحظه های زندگی تمرین شاد بودن روزانه دربرنامه زندگی داشته باشیم. دروهله اول بایستی ذهنیت خود را نسبت به اتفاقات وشرایط موجود عوض کنیم.تمرین شکرگزاری برنعمتهای زندگی میتواند کمک شایانی به این مساله کند.برای شاد بودن بایستی درلحظه حال زندگی کنیم .همیشه نسبت به زندگی مثبت بیاندیشیم.