Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تشخیص آنها از روی پاهایشان امکان پذیر است.

در نگاه اول به شکل هندسی سر و بدن انها توجه کردم که دیدم شکل مشترک دارند، ربات هر دو سیاره هم گرد هستن و هم چهار گوش. بعد به تفاوت رنگها دقت کردم باز هم مشترکاتشان زیاد بود. بعد متوجه شدم پاهایشان متفاوت است و می تواند شاخصی برای تشخیص سیاره ربات ها باشد.