Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید


سلام

من مسئولیت طراحی یک پودمان را برای موسسه علمی کاربردی بعهده داشتم و مجبور بودم اطلاعات را از منابع مختلف جمع آوری کنم.

یکی از منایع مهم که توانستم اطلاعات مفیدی را جمع آوری کنم اینترنت و سایت های دانشگاههایی بود که رشته های مرتبط را ارائه می دادند. پس از جمع آوری اطلاعات اولیه ، اقدام به تشکیل جلسات با متخصصین نمودم و با نظر جمع نهایی کردن تعداد واحدها ، عناوین درسی و سیلابس و … انجام شد.