- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


سلام

در شرکتی که قبلا کار می کردم یک نظریه در مورد قیمت گذاری وجود داشت آن هم این بود که مشتری در اولیت ما هست و ما به منصفانه ترین شکل قیمت گذاری می کنیم و حتی در موارد خاص تخفیف های قابل توجهی می دهیم. اوایل فکر می کردم آنها طبق همین نظریه ای که داشتند رفتار می کنند اما بعد متوجه دریافت های خارج از چارچوب شرکت از مشتریان به عناوین مختلف شدم که گاهی قیمت ها در واقعیت به دو برابر افزایش می یافت.