Menu
نویسنده مطلب : فریده نون

مطلب مورد بحث:

جملاتی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست


در جستجو ،کتاب معمولی نیست نویسنده ۱۴ سال ومترجم ۱۱سال از عمر غنی خود را بر روی ان گذاشتند ،وهر دو از این هدیه بسیار خرسندند مترجم میگوید بعد از انتشار در جستجو، کتابخوانهای دنیا دو دسته اند انها که در جستجو را خوانده اند وانها که نخوانده اند !دو کتاب که از خواندن ان وخرید ان پشیمان نمیشوید ۱_پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند ترجمه گلی امامی نشرنیلوفر ۱۹۰۰ تومان نویسنده الن دو باتن ۲_گزیده در جستجوی …. سحابی
نشرمرکز۲۹۰۰
به همین ترتیب که اشاره شد بخوانید بیشتر با دنیای پروست اشنا میشوید با اولی کمی با این نابغه اشنا میشوید ونوع نگاهش به هنر که هر هنرمندی شاعر ،نقاش و…..نیاز داردبداند ودومی فرازهایی است از کتاب اصلی .