Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


به نظرم میرسه یکی از دلایلی که باعث میشه ما در آینده از انتخاب هایی که کردیم پیشمان شویم این است که همیشه احساسات ما روی انتخاب های ما اثرگذارند و در آینده که احساسات از بین می روند و نتایج انتخاب هایمان معلوم می شود پشیمانی ظاهر می شود.

برای جبران بخشی از این پشیمانی یک راه حل به ذهنم رسید:

هنگام انتخاب های مهم زندگی، تمام شرایط، گزینه ها، دلایل انتخاب و احساسات خود را یادداشت کنیم.

با این کار هم میتوانیم از میزان پشیمانی خود کم کنیم و هم در آینده تصمیم های بهتری بگیریم.