Menu
نویسنده مطلب : امیر قادری

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


شکل گیری زنجیره تداعی
جان کلام برای من این قسمت بود
پیدا کردن مثال،حل کردن تمرین،مکث بعد از پاراگراف

موارد دیگه ای که در زندگی اطراف ما هست را بخام با این مطلب انطباق بدم
یکی اینکه همیشه بین صحبت ها یک مکثی باشه،مخصوصا در مباحثه ها،یک مقدار به حرف طرف فکر کنم ،متناسب با صحبت های گفته شده ادامه کلامم را پیش ببرم و نه متناسب با مفروضات قبلی خودم