Menu
نویسنده مطلب : دانته

مطلب مورد بحث:

درباره اهمیت آموزش دانشگاهی


بنظرم این درست نیست که همه طبق فرهنگی که بر ما تحمیل یا آموخته شده باید برویم دانشگاه.

بیساری یادگیری را با دانشگاه و مدرسه هم معنی میدانند و فارغ از تحصیل را هم یعنی توقف یادگیری و مطالعه.

البته می توان این حق را داد چرا که ما ۱۲ سال را با استرس های نابجا و روش های کمی نادرست و اشتباه و حفظ کردن بسیاری از درس ها گذرانده‌ایم.