Menu
نویسنده مطلب : مهدی محمدی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


من فکر می کنم در جامعه ما مهمترین مشکلات یادگیری همین مسائلی هست که در بالا اشاره شده و این ریشه در نظام آموزشی ما دارد.

در مسیر انجام کار حالا این کار می تواند مطالعه و یا هر چیزی باشد استمرار با روش اجرای صحیح خیلی اهمیت دارد. مشکلی که خود من دارم به طور مثال در خصوص یک موضوع تصمیم می گیرم سیر مطالعات داشته باشم ولی بعد از مدتی رها می شود به چه دلیل؟ دقیقا همین مسائلی که در بالا اشاره شده است.