Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


تست شخصیت شناسی mbit

انتظار می رود پس از مطالعه این درس بتوانید:

۱٫ ۴ دسته شخصیت را نام ببرید.

۲٫ ۱۶ شخصیت را نام ببرید و ۲ نقطه ضعف و ۲ نقطه قوت هر کدام را بیان کنید.

۳٫ با توجه به نشانه های ذکر شده برای هر شخصیت، تیپ شخصیتی دانش آموزان کلاس خود را کشف کند.