Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و تمایل به نگهداری پول


امتیاز من در این آیتم ۲۷ است که حدودا در میانه طیف قرار می‌گیرم.

با توجه به کارمند بودنم، به نظر خودم امتیاز قابل قبول و تا حدی مناسب دارم.

البته همواره گزینه‌هایی برای افزایش درآمدم در صورت لزوم در اختیار دارم.

همچنین از اوایل دهه سوم زندگی‌ام استقلال مالی داشته‌ام و بحران بزرگ مالی تاکنون برایم در زندگی پیش نیامده است.

ولی خودم تمایل دارم تا حد کمی این امتیاز را کاهش دهم. به نظرم از این طریق شرایط کلی زندگی‌ام بهتر خواهد شد.