Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


از آنجاییکه هر انسانی اولویت ارزش گذاری اش متفاوت است پس دیگران با اولویت ارزشهای خودشان در مورد ما و مسایل ما نظر می دهند

پس اگر به ارزشهای خود مطمئن هستیم نظر دیگرانی که اولویت ارزشهایشان با ما همخوانی دارد میتواند برای ما راهگشا باشد و اگر همخوان نباشد میتوانیم جدی نگیریم.

از طرفی اگر به اولویت ارزشهای خود هنوز اطمینان نداریم میتوانیم حرفهای دیگران را بشنویم شاید دید جدیدی به ما بدهند.