Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


هدف: دوری از پراکنده کاری

میکرواکشن: اخصاص دادن ۱۱ تا ۱۲ ظهر به کارهای پراکنده اینترنتی و چک کردن شبکه های اجتمایی

(در طول روز کار های غیر فوری و پراکنده ام را در گوگل کیپ یاداشت میکنم و در ساعت ۱۱ صبح به همه ی آن ها رسیدگی میکنم)

البته مقاومت در برابر وسوسه انجام ندادن کار های غیر فوری در ابتدا کار سختیه.