Menu
نویسنده مطلب : سحر گلکاری حق

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


تصمیم به ادامه ی تحصیل د رمقطع دکتری در مدیریت صنعتی و بازرگانی…
من باید در این مقطع مدیریت رسانه را با توجه به استعداد و توانمندی های ذاتی ام ادامه  میدادم
در پایه این دو رشته ها یکسان هستند اما ..اگر قرار بود که  رشته ای را بخوانم که هیچ گاه از کار کردن د ران حوزه و پرورش و رشد خودم احساس خستگی نمیکردم مدیریت رسانه بود..
اما برای خودم این فرصت را قائل هستم که در اینده ای نزدیک به ان بپردازم

و از دیگر تصیم هایی که باید در گذشته منطقی تر به ان فکر میکردم ، رشد در حوزه مهارت های زندگی و شخصی بود ..تمرکز بر زندگی اجتماعی وساختن career مرا از مهارت های سنتی اما به درد بخور در همه ی دورانها کمی عقب نگه داشت