Menu
نویسنده مطلب : ابوالفضل معدنپورصفری

مطلب مورد بحث:

ذی‌نفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تئوری ذی‌نفعان و تحلیل گروه های ذی نفع


با درود
دولت وجامعه هم با توجه به امنیت ودقت در تراکنشهای مالی جزو ذینفعان م باشند.

مثالتون خیلی خوبه.چون شرکتهای خدمات پرداخت طیف وسیعی از ذینفعان رو دارند.ولی برای مدیریت ذینفعان باید موارد زیر را به مطالب ارزشمند متمم اضافه کرد:

– بین نیازها وانتظارات ذینفعان تفاوت قائل شوید. ودر تدوین استراتژی از هر دو استفاده کنید.
– از بهترین ابزار ها یا تکنیکها ی شناسایی  ومدیریت نیاز ها وانتظارات ذینفعان، ماتریس قدرت منفعت است، از آن استفاده کنید.
– در تعریف ذینفع، گروه ها یا افرادی که فکر می کنند از سازمان تاثیر می پذیرند یا بر آن تاثیر می گذارند هم اضافه کنید.

– برای شناسایی، از تیم چند تخصصی استفاده کنید.

فراموش نکنید، از اصلی ترین دلایل اهمیت توجه به ذینفعان، سخت شدن توسعه ی پایدار است.

موفق باشید