Menu
نویسنده مطلب : كیوان ریاعی

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد ادمی که صاحب منسب است کاری را که ما انتظار داریم با ما بسپارد را به ادم دیگری واگذار میکند
احساس این که من به اندازه کافی خوب نیستم

تفسیر من توی ذهنم خودم رو نسبت به اون کسی که این کار رو گرفته پایین تر میبینم و عزت نفسم کم میشه

پیشنهاد به مدل ذهنی اون ادم وسلیقه اون نکا کن که از چه مسیری اومده که امروز توی این نقطه قرار داره وچجوری یه ادم دیگه احتمالا سلیقه متفاوتی داره