Menu
نویسنده مطلب : شاهین سلطانی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


درود بر همه عزیزان ، اگرچه به نظر خودم همواره باید بین کار و زندگی تعادل برقرار کنم ،نظریه حمایت که در ذهنم بسیار بدیهی می پندارم و از آن حمایت می کنم کاستن از کار کردن است اما گاهی با علم به این موضوع ،نظریه مورد استفاده ام  کار کردن بیشتر است . درست مثل راننده ای که می داند باید بیدار باشد و در مسیر جاد بماند اما در لحظه ای غفلت خواب آلودگی باعث می شود  ماشینش  از مسیر خود خارج  شود و من نیز این چنین علی رغم میل باطنی مسیرم از راه متعادل زندگی ، به شانه جاده روزمرگی و کار ختم می شود …