Menu
نویسنده مطلب : نگار.ب.پ

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


من فردی هستم که در ارتباط با آشنایانم بسیار خوش صحبت اما نسبت به غریبه ها بی علاقه هستم. خیلی سعی کرده ام که این قضیه رو با کار بازاریابی حل کنم اما بیشتر همیشه به عزت نفسم ضربه زده ام.

رویداد: در طی دو سال سه بار وارد کار بازاریابی در ارگان های مختلف شدم. غریبه هراسی ام باعث شده در کارم موفق نباشم.

احساس: حس همیشه نفر آخر بودن. کم رویی و عدم توانایی ارتباط برقرار کردن و به درد نخور بودن. و اضطراب زیادی رو متحمل شدم.

تفسیر: فکر می کنم باید از طریق دیگه ای این ضعف رو برطرف می کردم. عزت نفس رو در جای اشتباهی دنبالش می گشتم. با انجام دادن کاری که هیچ علاقه ای بهش ندارم بیش از اینکه مهارتی رو د رخودم تقویت کنم خودم رو تحت فشار و اضطراب قرار دادم و تحقیر کردم.