Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


افزایش عزت نفس

توانایی نه گفتن

توانایی غلبه بر هیجانات منفی و ناراحتی ناشی از موارد کوچک و بی اهمیت در زندگی مثل نحوه جواب سلام دادن همکار

توانایی دیدن نکات مثبت آدمها و ندیدن منفی ها

توانایی بیان خواسته ها با قدرت و قاطعیت بدون ایجاد ناراحتی و دلخوری