Menu
نویسنده مطلب : محمد محسن حائری

مطلب مورد بحث:

اشتیاق به عنوان یکی از ویژگی های افراد کاریزماتیک


رفتن به خارج از شهر و سرکشی به باغشهرم و پیگیری ساخت و ساز در آن و فضاسازی آن

برای نمونه من امروز دو ساعت رانندگی کردم تا ۱ ساعت داخل باغشهرم باشم ، آنجا زندگی به گونه ای دیگر جریان دارد ، حال و هوایش متفاوت هست ، احساس های بسیار بهتری را تجربه میکنم ، گذشتن زمان را حس نمیکنم ، از دیدن درخت ها و جوانه هایشان خسته نمیشوم ، از لمس کردن جوانه های درشت درخت توت انرژی میگیرم ، از آبیاری درختان لذت میبرم  ،