Menu
نویسنده مطلب : متین واعظ

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزماتیک : ناخودآگاه افراد علاقه به برقراری ارتباط با شخص دارند و در کنارشان لذت میبرند.

پنج صفت افراد کاریزماتیک:
۱- خوب گوش میدهند،
۲- آرامند،
۳- کمی مرموز و غیر قابل پیش بینی هستند،
۴- بلدند چگونه صحبت کنند،
۵- با مخلوقات به صلح رسیده اند.

رابطه بین مخاطب و کاریزما:
خیلی ارتباطی ندارد، صرفا ممکن است بسته به شخصیت شخص، نیاز به برقراری ارتباط متفاوت باشد

انگیزاننده ها:
نیاز های روزمره به تعامل با دیگران و نیاز به احترام در کنار نیاز به غذا و اکسیژن، به عنوان مهمترین نیاز انسانی میتواند دلیل نیاز به کاریزما باشد.

دوستان یک فرد کاریزماتیک:
از هر فرد و هر گروهی میباشد. دامنه دوستان وسیع است.