Menu
نویسنده مطلب : علی حمیدی پور

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


قبل از دیدن این کلیپ گمان میکردم که حذف یک نفر از محیط کار، کار بسیار آسانی است و بعد از مطالعه و دیدن این کلیپ متوجه شدم که اجزای یک شرکت طوری به هم متصل هستند که در نبود یک نفر احتمال سقوط اقتصاد آن شرکت بسیار است بنابراین مدیریت زیر نظر یک نفر خواهد بود در غیر این صورت و در صورت وجود دو مدیر و اجرایی کردن نظرات برای حفظ منافع خود باعث فلج شدن اقتصاد شرکت خواهد شد.

حدود ۹ یا ۸ سال پیش ، استاد رزمی باشگاه حدود ۱۳ نفر را حذف کرد، و من جز اون ۱۳ نفر بودم، ما ۱۳ نفر از باشگاه اخراج شدیم و به صورت مستقل یک باشگاه تاسیس کردیم و بعد از یک سال به مسابقات کشوری صعود کردیم در صورتی که اون باشگاه با حذف ما ۱۳ نفر باعث شد کیفیت باشگاه نزول کنه و بعد از گذشت ۵ سال توانست وارد مسابقات کشوری بشود.

کلیپ بسیار پرمعنا و مفهومی بود.