Menu
نویسنده مطلب : سامان

مطلب مورد بحث:

انتخاب سبک متن


زندگی مانند رانندگی است.

می خواهم به خواننده این مطلب را منتقل کنم که برای پیمودن مسیر درست در زندگی نکات زیادی را باید در نظر گرفت. همانطور که یک وسیله نقیله نیاز به کنترل مداوم و نگه داری دارد ، همانطور که باید از کلیه قوانین آگاه بود و به آن ها عمل کرد ، همانطور که رانندگی نیاز به تمرکز دارد و همانطور که در رانندگی به نوعی با دیگران تعامل داریم در زندگی واقعی نیز تمامی این موارد صدق می کند.

یکی از مهمترین شباهت های زندگی و رانندگی رسیدن به مقصد است. بالاخره روزی مسیر تمام می شود. با این تفاوت کوچک که در پایان زندگی نمی توان مسیر طی شده را بازگشت. در واقع به نوعی می توان گفت مقصد زندگی را تمام تصمیمات و اقدامات فرد در طول زندگی می سازند و میزان رضایت انسان از مقصد بستگی به همین تصمیمات و اقدامات دارد.