Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تمرین اول:

روبات هایی که از سرزمین آلفا آمده اند کف پایشان صاف است و روبات هایی که از سرزمین بتا آمده اند کف پایشان تیز است.

تمرین دوم:

یک نگاه کلی به روبات های سیاره آلفا انداختم و متوجه شدم که همه آنها شکم و کله گرد دارند و با یک نگاه کلی به روبات های بتا متوجه شدم که شکم و کله مربعی دارند سپس متوجه یک مثال نقض شدم لذا به مقایسه آن مثال نقض و یکی از روبات های سیاره آلفا پرداختم. و متوجه تفاوت در پاها شدم نتیجه به دست آمده را با سایر روبات ها چک کردم و نمونه نقض پیدا نکردم.