Menu
نویسنده مطلب : امین آرامش

مطلب مورد بحث:

پرسونا چیست؟ | روش تعیین و طراحی پرسونای مشتری و پرسونای مخاطب


این پرسونای یک “مخاطب بالقوه” برای یک سایت آموزش توسعه مهارتهای فردی است. با در نظر گرفتن این پرسونا و چندین پرسونای دیگر، مجموعه آموزشی در نهایت تصمیم خواهد گرفت که آیا هدف قرار دادن این جنس مشتری، استراتژیک است یا نه. (با توجه به حجم محدود منابعِ مجموعه آموزشی اش)
http://aminaramesh.ir/wp-content/uploads/2017/05/Fatemeh.PNG