Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سلام دوستان خوشفکر من.

من با مطالعه این مطلب به نکته مهمی واقف شدم.کما اینکه شاید با نداشتن علم نسبت به بعضی از موضوعات آنها را انجام بدهیم.

مثال:من درون خودرو یک نایلون گذاشته ام وآشغال ها را درون آن می گزارم.یا وقتی در طبیعت هستم ،سعی می کنم اطراف خودم را از آشغال ها پاکسازی کنم.این یک تفکر سیستمی بوده که من گر چه با اسم  آن آشنا نبودم ولی انجامش می دادم.

خوب راجع به این دسته بندی در اینجا:

ما با حداقل های راه اندازی یک کسب وکار آشنا می شویم.

قبل از راه اندازی یک کسب وکار حداقل عضو کلیدی واهرم وعضو مرزی باید دقیق مشخص شود.