Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


بازارهای وبلاگ تربیت فرزندان

بازار بازاربالقوه : تمام کسانی که مجرد ومتاهل هستند و احتمال دارد روزی بچه دار و یا نوه دار شوند . وتمام افرادی که به طور گسترده با کودکان سرو وکار دارند

بازارآماده : شامل کسانی که به و وبلاگ دسترسی دارند و در اینده ای نزدیک قصدازدواج یا بچه دار شدن دارند

بازارهدف : تمام افرادی که کودکانی کوچکتر و یا همسن با مطالب ما دارند و میخواهند در این زمینه اطلاعاتی کسب کنند

بازار تحت نفوذ : افرادی که در حال  حاضر کاربر وبلاگ ما هستند و با نوع مطالب ما تا حدی اشنایی دارند .