Menu
نویسنده مطلب : کسری کفاشی

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


بنظرم خود افشایی پایینی در زمینه اطلاعات کاری و شغلی دارم و همچینین در زمینه عاطفی نیز خود افشایی بسیار پایینی دارم ولی درکنار دوستاناتفاقات و اطلاعات هرچند تلخ و بامزه را میگویم و هنگام شکست ها بسیار خود افشایی بالایی دارم ولی در کل هنگام صحبت کردن بسیار تمرکز بر این موضوع دارم که چه چیز هایی در کجا و در چه وقت هایی به زبان می آورم