Menu
نویسنده مطلب : سروش جوان

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تمامی ربات هایی که از قسمت تیز پاها روی زمین ایستاده باشند اهل سیاره بتا هسنتد. باقیه ربات ها که از قسمت پهن پا روی زمین ایستاده باشند اهل سیاره الفا هستند.

 

برای رسیدن به پاسخ ابتدا تلاش کردم تفاوت های دو دسته را متوجه شوم. دو گروه شباهت های زیادی هم داشتند .بزرگترین تفاوت عمده ای که به نظر من رسید که به طور کامل وجه تمایز رباط های دو سیاره باشد، تیزی و پهنی پا های رباط ها بود.