Menu
نویسنده مطلب : حسنا

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


سلام وارد کهکشان راه شیری که شدی سراغ کره زمین رابگیر،روی کره زمین سرزمینی زیبا به نام ایران ودرایران تهران راپیداکن      این مکان من است

اما دربین انسانها سراغ زنان رابگیروازبین زنان آنانکه سخت کوشند وامیدبه اینده در انها به وفور وجود دارد،عاشق سفر وعاشق طبیعت هستند ،میل به پیشرفتهای شخصی وشخصیتی دارند ودربین آنانکه بامتمم آشنا شده اند واز حضور در این جمع لذت میبرند

درمورد کار بین کسانی جادارم که خودرا موفق میدانند تلاش زیاد کرده است وثمره آن را نیز دیده است اهل مطالعه روانشناسی فلسفی تاریخی است

بین متاهلین وفرزند داران مرا جستجو کن