Menu
نویسنده مطلب : شه ناز

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه


پول و مال جنبۀ مادی دارند اما ثروت، دارایی و سرمایه لزوماً جنبۀ پولی و مادی ندارند.

افراد می توانند پول نداشته باشند ولی ثروتمند و دارا باشند یا سرمایه داشته  باشند، مثال:

تمام ثروت  انسان دانایی اش است،

دارایی انسان در واقع  عقل  و درک و شعور اوست،

عمر،  خرد و خانواده و سلامتی سرمایه های یک انسان هستند.