Menu
نویسنده مطلب : آزاده خوشبخت

مطلب مورد بحث:

در پشت در پشت در پشت در


کارتون اول: گاهی اینقدر درگیر چارچوب های مصنوعی و درهای ساختگی میشیم و قد بلندمون را خم می کنیم که یادمون میره کل این فضا در اختیار ماست. شاید بشود آزادانه تر دید و راه رفت. وسعت نگاهمون رو محدود به درهای ساختگی نکنیم……

کارتون دوم : فراموش کردن آنان که راه را بر ما نشان دادند..

کارتون سوم: در دنیای مجازی ما فقط بخشی ازهویت و زندگی انسان ها را که دوست دارند به مانشان دهند، می بینیمو بیشتر اوقات آن بخشی را که زیبا می نمایانند.

کارتون چهارم: نیش های رنج های ما و زخم های که می خوریم گاهی سنگ بنای موفقیت ماست.