Menu
نویسنده مطلب : محمد زمانی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


کاربردی بودن میتواند یادگیری یک مهارت یا فن باشد که در کار مورد استفاده قرار بگیرد اما به نظر من میتواند معنای گسترده تر داشته باشد کاربردی بودن درک مفاهیم جدید و ارتباط این با مفاهیم دانسته های قبلی