Menu
نویسنده مطلب : آذین روایی

مطلب مورد بحث:

برند چیست؟ تعریف برند و برندسازی و واژه های مرتبط با مدیریت برند


فکر میکنم عصاره ی برند از جهان بینی غالب اون سازمان در واقع نشات میگیره. اون چیزی که ارزش بوده..ارزش مانده  و ارزشمند هم تلقی شده از دیدگاه دیگران و کسانی که از اون برند استفاده کردند. (ارزشمندی نه به معنای مثبت و مقدس بودن..به معنی حرفی برای گفتن و دلیلی برای دیده شدن داشتن)