Menu
نویسنده مطلب : امید محمودی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین کوتاه اما اثربخش برای تسلط کلامی


بعد از خواندن رمان کوری احساس بهت زدگی و تحول کردم

بهت زدگی بخاطره اینکه چقدرساده میتونیم با اینکه میبینیم اما از دیدن همدیگه غافل باشیم، بهت زدگی به این خاطر که وقتی نابینا هستیم دیگه چیزی برای نمایش و فخرفروشی وجود نداره، چشم ها ما رو بدجوری فریب میدن

احساس تحول کردم چون فکر میکردم خیلی چیزا رو میبینم و درست درک می کنم ولی فهمیدم باید چشمها رو بست تا درست دید