- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


واقعا خیلی مهم است که تعریف مان را از موفقیت برای خودمان به دقت و صراحت مشخص کنیم و حتی اگر برای خودمان بنویسیم بسیار بهتر است. با شناخت این مسئله است که می توانیم بر بسیاری از تردید ها غالب شویم و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری را حتماً انجام دهم و یا حتماً ترک کنم آسان می شود.
و همواره باید از خودمان بپرسیم که : آیا تعریف کنونی من از موفقیت همانقدر آرمانی است که قبلاً بود؟