Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

تجربه ذهنی | زندگی نامحدود بر روی زمین


در این شرایط جدید دوستی ها باعث رشد من شده و دشمنی ها هم می تواند بسیار خطرناکتر وریشه دارتر از الان باشد . تصویر ما بر ذهن افراد ماندگار شده و می بایست در درون و برون تحولات بنیادین رخ دهد تا آن تصویر نقش بسته در ذهن انسانها همان چیزی باشد که من را به اهدافم در این دراز مدت ابدی خواهد رساند . آموزش و دانستن و به طور عام، دانایی ارزشی بسیار بیشتر از امروز خواهد داشت و آگاهی عنصری طلایی در رشد ما خواهد بود .