Menu
نویسنده مطلب : محمد موسی‌پور

مطلب مورد بحث:

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟


یادگیری راه‌اندازی کسب‌و کار، مدیریت، انجام پروژه برای من از جنس یادگیری مسئله محور بود هرچه یادگرفنه بودم تا اینجا جواب بود ولی اگر یک پروژه یا یک اتفاق جدید پیش می‌آمد دوباره یادگیری شروع می شد.

کارهایی مثل رانندگی(البته رانندگی شهری معمولی نه فرمول یک) برای من از جنس یادگیری سریع بود.

کارهایی مثل عکاسی یا آشپزی برای من هم تدریجی بود و هم مسئله محور هر سبک عکاسی یا هر نوع غذا باید تدریجی آموخته می شد تمرین زیاد خراب‌کاری زیاد زمان زیاد ولی یادگیری سبک جدید عکاسی یا نوع جدیدی از غذا یک مسئله‌ی جدید بود.