Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

مدیریت رفتار سازمانی چیست و از چه می‌گوید؟


به نظرم یکی از جذابیت‌های درس مدیریت رفتار سازمانی، همین ترکیبی بودن آن از علوم مختلف است.

مطمئنا هر کدام از این علوم به تنهایی برای بسیاری از افراد جذابیت ندارد و احتمالا هم با مطالعه تک تک آنها نتوان بهبود قابل ملاحظه‌ای در سازمان و روابط حاکم بر آن به وجود آورد.

اما ترکیب این علوم و ارائه نظریات و دیدگاه‌هایی که در سازمان مصادیق فراوانی دارند و ملموس هستند، باعث جذابیت هرچه بیشتر درس رفتار سازمانی شده است که پایه آن کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز است.